Ekonomistyrning

Ekonomistyrning innebär att företagsledning vidtar åtgärder för att nå de ekonomiska mål som har tagits fram. En Auktoriserad Redovisningskonsult kan hjälpa företaget genom att föreslå åtgärder, sätta mål för att styra verksamheten mot de finansiella målen. Ekonomistyrning syftar ofta till att styra verksamheten mot de ekonomiska mål som har satts för att maximera verksamhetens vinst.

Hur fungerar ekonomistyrning?

Det är mycket som kan inkluderas i ekonomistyrning. Fokus är på den ekonomiska målsättningen och då gäller det att få en bra överblick över företagets resultat och ställning till exempel vid budgetering och för att kunna planerna inför eventuella ekonomiska händelser. Detta görs genom kontroller, mätningar, undersökningar och analyser av verksamheten. Själva styrmomentet kan innehålla flera processer som exempelvis kan vara företagskulturella och ledningsstyrda moment. En ekonomistyrning ser olika ut för olika sorters organisationsformer och är ofta kundanpassad. Även de verktyg som används för ekonomistyrning kan variera mellan de olika typerna av organisationer. De olika typerna brukar benämnas som dessa tre: personalstyrning, resultatstyrning och handlingsstyrning. De tre kan också kombineras i ett uppdrag för ekonomistyrning.

Extern hjälp med ekonomistyrning

Det viktigaste för de flesta verksamheter är att vara lönsamma. För att nå god lönsamhet krävs det att mål sätts upp tillsammans med en medföljande strategi. Att lägga upp en strategi för sitt företag kan vara svårt för dig som företagare. Många väljer därför att lämna planeringen till en ekonomisk rådgivare. Det kan också vara så att enbart rådgivning inte är tillräckligt för att ett företag ska kunna nå sina ekonomiska mål och här blir ekonomistyrning en utmärkt komplettering. En erfaren och kompetent Auktoriserad Redovisningskonsult, kan hjälpa ditt företag mot beslutade ekonomiska mål. Det gör i sin tur strategin lättare att följa och leder i de flesta fall mot en mer lönsam verksamhet.

Senaste nytt